Secretariat of  MWE 2007 c/o Real Communications Corp. 3F Shin-Matsudo S Building 1-409, Shin-Matsudo, Matsudo-City.  270-0034 Japan TEL. 047-309-3616  FAX. 047-309-3617 E-mail : mweapmc@io.ocn.ne.jp
No reproduction or republication
without permission.
All contents copyright
@ MWE 2007 Steering Committee.
All rights reserved.

APMC Japan National Committee Officers   (As of April 1, 2007)

 Chiar : Kiyomichi ARAKI (Tokyo Institute of Technology)
 Vice Chair : Jui-Pang HSU (Kanagawa University)
 Members : Takashi OHIRA
Osamu HASHIMOTO
Kazuhiko HONJO
Kazukiyo JOSHIN
Takao KUKI
Futoshi KUROKI
Masahiro MURAGUCHI
Toshihiro NOMOTO
Noriharu SUEMATSU
Yoichiro TAKAYAMA
(Toyohashi University of Technology)
(Aoyama Gakuin University)
(The University of Electro-Communications)
(Fujitsu Laboratories Ltd.)
(NHK)
(Kure National College of Technology)
(Science University of Tokyo)
(NHK)
(Mitsubishi Electric Corp.)
(The University of Electro-Communications)
 Auditors : Yohei ISHIKAWA
Iwao MATSUMOTO
(Murata Mfg. Co., Ltd.)
(Seki Technotron Corp.)

 

APMC Japan National Committee Honorary Advisors

            Masami AKAIKE

            Masanobu ITOH

            Susumu KITAZUME

            Yoshio KOBAYASHI

            Nobuaki KUMAGAI

            Moriji KUWABARA

            Kazuhiro MIYAUCHI

            Koji MIZUNO

            Shizuo MIZUSHINA

            Norihiko MORINAGA
            Makoto NAGAO

            Yoshiyuki NAITO

            Toshio NISHIKAWA

            Bun-ichi OGUCHI

            Sogo OKAMURA

            Shigebumi SAITO

            Keiji TACHIKAWA

            Michiyuki UENOHARA

            Eikichi YAMASHITA

            Tsukasa YONEYAMA

 

MWE 2007  Steering Committee Officers

[ Steering Committee Officers ]
 Chiar : Osamu HASHIMOTO (Aoyama Gakuin University)
 Vice Chair : Kazukiyo JOSHIN
Masahiro MURAGUCHI
(Fujitsu Laboratories Ltd.)
(Science University of Tokyo)

[ General Affairs Committee ]
 Chiar : Takao KUKI (NHK)
 Vice Chair : Tadashi KAWAI
Ryo YAMAGUCHI
(University of Hyogo )
(NTT DoCoMo, Inc.)
 Members : Naoko ONO
Kouta MATSUMOTO
(Toshiba Corp.)
(Aoyama Gakuin University)

[ Technical Program Committee ]
 Chiar : Noriharu SUEMATSU (Mitsubishi Electric Corp.)
 Vice Chair : Atsushi SANADA
Kenjiro NISHIKAWA
(Yamaguchi University)
(NTT)
 Members : Kiyomichi ARAKI
Kazuhiko HONJO
Kazufumi IGARASHI
Toshio ISHIZAKI
Takana KAHO
Shigeo KAWASAKI
Munenari KAWASHIMA
Yoshinori KOGAMI
Hiroshi KONDOH
Huan-Bang LI
Zhewang MA
Ken-ichi MARUHASHI
Kazutomi MORI
Masashi NAKATSUGAWA
Shoichi NARAHASHI
Hideyuki OH-HASHI
Hiroshi OKAZAKI
Naofumi OKUBO
Naoko ONO
Yukitoshi SANADA
Hitoshi SHIMASAKI
Jun-ichi TAKADA
Ken TAKEI
Tsuneo TOKUMITSU
Hiroyoshi YAMADA
Yo YAMAGUCHI
(Tokyo Institute of Technology)
(The University of Electro-Communications)
(Japan Radio Co., Ltd.)
(Panasonic Electronic Device Co., Ltd.)
(NTT)
(Kyoto University)
(NTT)
(Utsunomiya University)
(Hitachi, Ltd.)
(NICT)
(Saitama University)
(NEC Corp.)
(Mitsubishi Electric Corp.)
(NTT)
(NTT DoCoMo, Inc.)
(Mitsubishi Electric Corp.)
(NTT DoCoMo, Inc.)
(Fujitsu Laboratories Ltd.)
(Toshiba Corp.)
(Keio University)
(Kyoto Institute of Technology)
(Tokyo Institute of Technology)
(Hitachi, Ltd.)
(Eudina Devices Inc.)
(Niigata University)
(NTT)

[ Finance Committee ]
 Chiar : Yoshio NIKAWA (Kokushikan University)
 Vice Chair : Keren LI
Hirobumi INOUE
(NICT)
(NEC Corp.)
 Members : Masashi NAKATSUGAWA
Moriyasu MIYAZAKI
Ryo YAMAGUCHI
(NTT)
(Mitsubishi Electric Corp.)
(NTT DoCoMo, Inc.)

[ Exhibition Committee ]
 Chiar : Futoshi KUROKI (Kure National College of Technology)
 Vice Chair : Moriyasu MIYAZAKI
Yoshinori KOGAMI
(Mitsubishi Electric Corp.)
(Utsunomiya University)
 Members : Kazufumi IGARASHI
Kunio AKADA
Mitsuo HASEGAWA
Yoshihiro ISHITA
Ryuichi IWAKAMI
Toru IWASAKI
Masayuki KIMISHIMA
Hiromichi KURODA
Masafumi SHIGAKI
Ken TAKEI
Masaharu TAKEI
Yukio TAKIMOTO
Satoshi TANAKA
Osamu TSUJII
Shigeru YANAGAW
Naofumi YONEDA
(Japan Radio Co., Ltd.)
 
(Fujitsu Component Ltd.)
(Anritsu Corp.)
(Waka Manufacturing Co., Ltd.)
(NHK)
(Advantest Corp.)
(Toshiba Corp.)
(Fujitsu Ltd.)
(Hitachi, Ltd.)
(Eudina Devices Expert Service Inc.)
(Kyoto University)
(Hitachi, Ltd.)
(Agilent Technologies Japan, Ltd.)
(Toshiba Electro-Wave Components Co., Ltd.)
(Mitsubishi Electric Corp.)

(As of July 20, 2007)